ข้อตกลงการใช้บริการ

พิมพ์

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการต่างๆ ของโดเมนเอ็กซ์โฮสติ้งดอทคอม กรุณาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขและข้อตกลง การให้บริการก่อนใช้งาน

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน โดเมนเอ็กซ์โฮสติ้งดอทคอม ว่า "ผู้ให้บริการ" และแทนตัวท่านว่า "ผู้ใช้บริการ" โดย สมาชิกต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ โดเมนเอ็กซ์โฮสติ้งดอทคอม ดังนี้

1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายที่เป็นการโจมตีสร้างความเสื่อมเสียหรือทำลาย ความมั่นคงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ศาสนา การโจมตีและสร้างความวุ่นวายเสื่อมเสียให้กับผู้อื่น
 • เว็บไซต์ที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • เว็บไซต์ลามกอนาจารหรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
 • เว็บไซต์ที่ขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย และขายยาเสพติด
 • เว็บไซต์การพนัน
 • เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัสหรือการเผยแพร่ใดๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายผิดศีลธรรม สร้างความวุ่นวายและความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
 • เว็บไซต์ที่ให้บริการ bittorent, tracker, pirate software, crack, hack, warez, เผยแพร่ไวรัสหนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จันหรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์นี้อื่นๆ เช่น mailbombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing, download, software ต่างๆ
 • เว็บไซต์ที่มีการส่ง "สแปมอีเมล์"(การส่งอีเมล์จำนวนมาก โดยผู้รับอีเมล์ไม่ยินยอมที่จะรับข้อความ) หรือส่งไปยัง Newsgroups User โดยการส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง หรือเป็นการส่งแบบสุ่ม
 • การส่งข้อความลูกโซ่ เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมากและการส่งข้อความซ้ำๆเดิมๆไปยังผู้อื่น
 • การใช้โปรแกรมหรือระบบเพื่อการส่งอีเมล์
 • การส่งอีเมล์ที่มีผลทำให้เกิดการตีกลับของอีเมล์เป็นจำนวนมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เช่น การถูกยิงโดย web board การส่งอีเมล์นั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง(หากผู้ใช้บริการไม่แน่ใจว่า อีเมล์นั้นมีอยู่จริงให้ลองเทสจาก Free Email ก่อน)
 • การส่งอีเมล์ที่ริดรอนสิทธิ์หรือข่มขู่ผู้อื่นเป็นต้น
 • เว็บไซต์ ที่มีการใช้งานสคริปต์หรือโปรแกรมใดๆ ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวลและหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หากผู้ให้บริการตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการแก้ไขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ผู้ให้บริการจะปิดเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการทันที และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 • เว็บไซต์ที่ให้บริการ Free Hosting, Free Webboard, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Email
 • เว็บไซต์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 • เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
 • เว็บไซต์ ที่นำทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Database, Web Space โดยผู้ให้บริการอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรม หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ใช้บริการเท่านั้นโดยการตีความในส่วน นี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาหรือ ปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำ นั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่

2. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ กับผู้ให้บริการต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ไม่ตรงกันเข้ามาผู้ให้บริการจะไม่จัดทำตามคำขอหรือช่วยเหลือผู้ใช้บริการ

3. โดเมนเนมที่ถูกจดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้ใช้บริการต้องการชื่อใหม่ผู้ใช้บริการต้องชำระสำหรับค่าบริการจดโดเมนใหม่

4. ผู้ ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการหลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับหรือขาดการติดต่อภายใน 7 วัน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

5. ผู้ให้บริการ ยินดีคืนเงินค่าบริการให้ในกรณีหากผู้ใช้บริการไม่พอใจในบริการ จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (ไม่รวมค่าโดเมนเนม)ของผู้ให้บริการเอง ภายใน 30 วัน (โดยผู้ให้บริการยินดีคืนค่าบริการหากผู้ใช้บริการไม่ได้กระทำการใดๆผิดกฎระเบียบ ตามเงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการคืนค่าบริการ

 • ผู้ใช้บริการแจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการต้องระบุเหตุผลในการขอคืนค่าบริการ
 • ค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะคืนให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ให้บริการได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการโดยจะหักค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
 • 5.1 ค่าสูญเสียอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการแปลงค่าเงินเป็นสกุลเงินบาท ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการเป็นเงินสกุลอื่น เช่น ชำระทาง PAYPAL (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืนผู้ให้บริการจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)
 • 5.2  ค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารหรือผู้ให้บริการที่ชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระค่าบริการ(ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืนผู้ให้บริการจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)
 • 5.3 ค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคาร โดยจะคิด 30 บาทต่อรายการโอน (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืนผู้ให้บริการจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อน ทำการคืนค่าบริการ)
 • 5.4 ค่าโดเมนเนม (หักค่าโดเมนเนมจากค่าโฮสติ้ง) ในกรณีที่ใช้โฮสติ้งแพคแกตที่ฟรีโดเมนเนม โดยโดเมนเนมยังเป็นของผู้ใช้บริการ 100% จนกว่าจะหมดอายุตามสัญญาที่เช่า
 • หลังจากผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการว่าต้องการขอคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการจะทำการปิดเว็บไซต์ทันที
 • ระยะเวลาการคืนค่าบริการจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการ

6. ผู้ ให้บริการจะมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของโฮสติ้งรวมถึงโดเมนเนมที่จดทะเบียนไว้กับทางผู้ให้บริการโดยจะมีการแจ้งในช่วงเวลา 30 วัน และ 1 วันก่อนที่หมดอายุ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการผู้ให้บริการจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราว และหลังจากหมดอายุ 7 วัน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องนำข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบโดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้อีก

7. เมื่อโดเมนหมดอายุไปแล้ว โดยผู้ใช้บริการไม่ต่ออายุภายใน 45 วันหลังโดเมนหมดอายุ  ทางผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

  8. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายแก่ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกิดขึ่นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม เช่น เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณ์ โดนแฮกเกอร์เข้ามาลบข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมูลของตนเองทิ้ิงหรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่เกิดจากผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการเอง

  9. หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอหรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกหรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้ บริการนั้นๆเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

  10. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกให้ บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากผู้ใช้บริการใช้ บัครเครดิต ปลอมหรือขโมยมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรในการซื้อบริการ

  11. ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการเมื่อได้รับ การร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะผู้ให้บริการให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านใดพบเห็น หรือทราบเบาะแสขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป

  12. ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ต่างๆที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ผู้ให้บริการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

  13. ผู้ให้บริการ จะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อ บนหน้าเว็บ หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแล หรืออีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ ให้ใช้อีเมล์ที่สั่งซื้อแจ้งเข้ามาหากไม่สามารถใช้อีเมล์เดิมแจ้งได้ ผู้ให้บริการอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองบริษัท ใบเสร็จรับเงิน สำเนบัตรประชาชน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม

  14. ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script หรือ ทำเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม/ การใช้งานของ Script การทำเว็บไซต์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามนั้น โดยอาจจะให้Link ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้บริการไปศึกษาด้วยตนเองซึ่งทางผู้ให้บริการจะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเว็บโฮสติ้ง/อีเมล์ เท่านั้นโดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการคือผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง/อีเมล์ ซึ่งเป็นการดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้บริการตามหน้าเว็บไซต์เท่านั้น

  15. ไฟล์ใดใดที่ผู้ใช้บริการ ใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้นหากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  16. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้พื้นที่ หรือ Traffic เกินโดยจะมีอีเมล์แจ้งไปก่อนภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว หากผู้ใช้บริการได้รับอีเมล์แจ้งแล้ว กรุณาติดต่อจ่ายค่าบริการเพิ่มพื้นที่ด่วน

  17. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกใช้บริการหรือ ปรับลดบริการลงกับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเองโดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

  18. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการเพิ่มแพคเกจบริการขึ้น ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการสามารถทำได้ โดยจ่ายเฉพาะค่าส่วนต่างของแพคเกจที่ใช้เดิมและแพคเกจใหม่ ส่วนวันหมดอายุบริการจะเป็นตามสัญญาเดิม

  19. ผู้ใช้บริการรายใดทำการลบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Log) 90 วัน ที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ทางผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น ทั้งทางกฏหมาย ทางแพ่ง ทางอาญา เพราะผู้ให้บริการได้เตรียมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการทุกเว็บแล้ว  โดยเก็บไว้ที่พาท logs

  20. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายและข้อตกลงการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น

  21. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

   22. ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่าน และเข้าใจข้อตกลงในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการ